Regulamin serwisu AlleWzrost.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu znajdującego się pod adresem www.AlleWzrost.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

rozdział I. definicje
1.1. Administratorem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest firma "Tendo 2". NIP: 573 280 69 00.
1.2. Użytkownik – os. fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji konta w serwisie oraz zaakceptowała podczas rejestracji niniejszy regulamin.
1.3. Serwis – strona znajdująca się pod adresem www.allewzrost.pl
1.4. Konto - dostępna po prawidłowym zalogowaniu się użytkownika część serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowej obsługi.
1.5 Panel – Jedna z usług serwisu. Jej szczegółowe działanie opisane jest pod adresem www.allewzrost.pl/panel-aukcji
1.6 Klient Użytkownika – osoba fizyczna lub prawna, której adres e-mail znajduje się na liście mailingowej Użytkownika.

rozdział II. ogólne warunki korzystania z serwisu
2.1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, a odpłatność poszczególnych funkcjonalności serwisu określa cennik zamieszczony na str. www/allewzwrost.pl/cennik.html
2.2. Użytkownikiem serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
2.3. Użytkownik ma prawo zamieścić na swojej aukcji, stronie internetowej, blogu i w innych miejscach w Internecie panel stworzony za pomocą serwisu, ale tylko przy pomocy kodu HTML udostępnionego na łamach serwisu. Modyfikowanie kodu, usuwanie jego fragmentów dodawanie własnych zmian nie jest dozwolone.
2.4 Serwis przechowuje utworzone przez użytkownika panele tak długo jak są one użytkowane. Panele nie używane przez okres x zostaną przeniesione do archiwum, a po okresie Y trwale usunięte z serwisu.
2.3 Maksymalną ilość kont Użytkownika w serwisie ogranicza ilość kont jaką posiada użytkownik w serwisie aukcyjnym allegro. Zabronione jest zakładanie kont w serwisie dla kont allegro, które nie należą do użytkownika. W uzasadnionych przypadkach naruszenia niniejszego punktu regulaminu administrator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania konta użytkownika, powiadamiając jednocześnie o próbie oszustwa odpowiednie organy ścigania (Policja, Prokuratura)
2.4 Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez użytkownika w serwisie.
2.5 Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. Dz.U z 2010r. Nr 244 poz. 1627 oraz z dnia 17 grudnia 2010 Dz.U. z 2010r. Nr 249 poz. 1661 Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur za usługi Internetowe w formie elektronicznej na swój adres e-mail podany w czasie Rejestracji.

rozdział III. rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych
3.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do skorzystania z praw określonych w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3.2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych technicznych i technologicznych niezbędnych do zapewniania prawidłowego działania oferowanych przez serwis usług.
3.3. Administrator zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administrator Serwisu jest równocześnie Administratorem danych osobowych.
3.4. Poprzez zarejestrowanie Konta w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi serwisu,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych; dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu realizacji wysyłki materiałów marketingowych lub do realizacji innych działań marketingowych zgodnie z Art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonalności Serwisu,
3.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Koncie adres poczty elektronicznej
3.6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.
3.7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://allewzrost.pl/cennik i na stronach kolejnych.
3.8. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.
3.9. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie powinien udostępniać danych Konta osobom trzecim. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik.
3.10. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich funkcji Konta.
3.11. Likwidacja Konta następuje na żądanie Użytkownika skierowana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Administratora (adres e-mail biuro@allewzrost.pl.) Wskutek likwidacji Konta Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.
3.12. Administrator może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź zlikwidować bez podania przyczyn Konto Użytkownika, jeżeli:
a) cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,
nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeżeli narusza prawa osób trzecich,
c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu
d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści na swoim koncie,
3.13. Jeśli Panel Użytkownika będzie nieaktywny przez okres dłuższy niż 45 dni, Administrator ma prawo usunąć go z Serwisu.

rozdział IV. odpowiedzialność stron
4.1. Korzystając z serwisu każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) używania funkcji serwisu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników
f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu
4.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy swoje dane służące do korzystania z Serwisu, w szczególności jego hasła dostępowe.
4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 4.2 regulaminu.
4.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.
4.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika.
4.6. Administrator może zablokować dostęp, bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Administrator nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Administrator zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.
4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie (zamknięte forum) .
4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki problemów technicznych działania serwisu, niezależnych od Administratora, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych i innych.
b) nieprawidłowości działania sieci Internet, przerwy w działaniu serwisu związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
c) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
d) skutki powzięcia przez inne osoby posiadające informacje o haśle Użytkownika,
e) skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania,
4.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z serwisu, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Administratora lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
4.10. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści
naruszających dobre obyczaje,
b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
4.11. Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych Klientów Użytkownika na okres aktywnego abonamentu w Serwisie oraz w okresie 50 lat od daty jego wygaśnięcia w celach marketingowych i statystycznych, w tym na wysyłanie korespondencji handlowej.

4.12. Użytkownik wyraża zgodę Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych Klientów Użytkownika w zakresie wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla świadczenia na rzecz Użytkownika usług, w tym realizacji wskazanych w niniejszym Regulaminie celów powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów Użytkownika. W szczególności Administrator uprawniony jest do wykonywania, co najmniej następujących operacji na danych osobowych Klientów Użytkownika: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych.

rozdział V. przepisy końcowe
5.1. Użytkownik może nie zaakceptować postanowień niniejszego regulaminu. Jest to równoznaczne z rezygnacją korzystania z Serwisu.
5.2. Przez rejestrację w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.
5.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2011.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: bok(at)allewzrost.pl